www.car.cz
 

Kdy na zdravotní prohlídky běžných řidičů
     11.1.2008 19:13 - tisková zpráva


LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY ŘIDIČŮ SENIORŮ, KTEŘÍ NEJSOU ŘIDIČI Z POVOLÁNÍ


Řidiči senioři, kteří nejsou řidiči z povolání, musí absolvovat lékařské prohlídky v souvislosti s dosažením věku 60, 65 a 68 let, pak každé dva roky (v 70, 72, 74, … atd. letech).

Prohlídka se může uskutečnit nejdříve 6 měsíců před dosažením uvedených věkových limitů a nejpozději v den jejich dovršení (v den narozenin).

Prohlídky provádí praktický lékař, u něhož je řidič registrován, případně lékař zařízení závodní preventivní péče. Nemá-li řidič takového lékaře, může požádat o zdravotní prohlídku kteréhokoliv praktického lékaře.

Je na lékaři, jestli řidiče pošle na další vyšetření, např. oční, ušní, a další, např. toxikologické aj.

V příloze č. 3 vyhlášky č. 277/2004 Sb. jsou uvedeny nemoci, vady nebo stavy, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel.

Lékař tuto přílohu respektuje při všech prohlídkách řidičů, ať už před nástupem budoucího řidiče do autoškoly nebo při prohlídkách řidičů, včetně řidičů seniorů.

Zdravotní prohlídky řidičů seniorů u nás nejsou nic nového. Pouze když v roce 2001 nabyl účinnosti zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, nebyla v něm uvedena povinnost řidiče předložit a pravomoc policisty při kontrole požadovat doklad (potvrzení) o této prohlídce; jinými slovy – řidiči tento doklad nemuseli vozit s sebou.

Od 1. července 2006, kdy nabyla účinnosti novela zákona o silničním provozu, tato povinnost už v zákoně je opět uvedena.

Řidič je tedy při řízení povinen mít u sebe
 řidičský průkaz,
 osvědčení o registraci vozidla (tzv. malý technický průkaz),
 doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (o tzv. povinném ručení) a
 doklad o zdravotní způsobilosti (týká se řidičů seniorů).

 Poznámka: Občanský průkaz v zákoně o silničním provozu mezi pro řidiče povinnými doklady uveden není, ale kontrolní orgány jej mohou požadovat (většinou požadují) na základě jiných předpisů.

Předložení dokladu o zdravotní způsobilosti může požadovat policista (příslušník Policie ČR), a nikoliv obecní (městský) strážník či jiné orgány.

 Poznámka: doklad o zdravotní způsobilosti musí předkládat řidič senior amatér. Řidič profesionál podle znění zákona jej předkládat nemusí (jeho posudek o zdravotní způsobilosti je uložen u zaměstnavatele). Pokud však řidič profesionál starší 60 let jede soukromně, musí doklad o zdravotní způsobilosti policistovi předložit (je na tom stejně jako amatér).

Na cizince se povinnosti ohledně dokladů o zdravotní způsobilosti nevztahují.

Pokud řidič senior nemá prohlídku, hrozí mu zaznamenání 5 bodů, pokuta 5 až 10 tisíc Kč ve správním řízení (blokově to řešit nejde) a zákaz činnosti na 6 měsíců až 1 rok.

Pokud pouze nemá doklad u sebe (ale prohlídku má), může dostat blokovou pokutu do 2 tisíc Kč, ve správním řízení 1.500 až 2.500 Kč; body se nezaznamenávají (nepřidělují).

Když řidič senior nemá prohlídku (nejde o případ, kdy doklad nemá u sebe) a způsobí při řízení vozidla někomu škodu, uhradí sice pojišťovna z titulu zákonného pojištění řidiče způsobenou škodu, současně však uplatní vůči řidiči tzv. právo regresu, tj. žádá na něm uhrazení částky, kterou za viníka nehody poškozenému vyplatila.

V předpisech nikde není jednoznačně řečeno, jak má doklad o zdravotní způsobilosti vypadat. Naopak, příslušnou vyhláškou je nyní výslovně stanoveno, že posudek lze vydat i v jiném formátu a uspořádání, než je uvedeno ve vzoru (vzor obsahuje příloha k vyhlášce).
 Poznámka: Zákon nepožaduje, aby měl řidič u sebe posudek o zdravotní způsobilosti, hovoří pouze o dokladu, na jehož formu žádné konkrétní požadavky nestanovuje. Doklad rozhodně nemusí mít formát A4 ani obsahovat všechny údaje ve smyslu přílohy č. 2 k vyhlášce č. 277/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Postačuje, aby doklad obsahoval podstatné náležitosti posudku, tj. především údaje k identifikaci posuzované osoby, údaje o její zdravotní způsobilosti ve vztahu k jednotlivým skupinám řidičských oprávnění, datum, razítko a podpis lékaře.

Dokladem o zdravotní způsobilosti je jakýkoli doklad vystavený posuzujícím lékařem, z něhož budou patrné následující údaje:

 jméno a příjmení řidiče,
 datum narození řidiče,
 trvalý pobyt řidiče,
 případně také průkaz totožnosti řidiče (OP, ŘP, pas),
 rozsah řidičského oprávnění, ke kterému je posudek vydáván,
 závěr o zdravotní způsobilosti řidiče (zdravotně způsobilý / způsobilý s podmínkou),
 datum vydání a datum ukončení platnosti posudku,
 jméno, příjmení a podpis posuzujícího lékaře,
 název zdravotnického zařízení, jehož jménem se posudek vydává, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, adresa sídla nebo místa podnikání, včetně otisku razítka.

Při vhodném rozvržení dokumentu a volbě adekvátní velikosti písma se tak lze dostat do formátu, který umožní pohodlné umístění dokladu o zdravotní způsobilosti mezi ostatní doklady řidiče.


Leden 2008

Infoservis AČR


 
 
Fotogalerie:   Kolář-Hlaváček - Most - AA125SP - foto Luboš Novosád

 
 

© 2008 Webfarm s.r.o. - info@webfarm.cz - ISSN 1803-1692 - rss/xml doudoune canada goose pas cher  canada goose pas cher   canada goose Schweiz  Belstaff Leather Jackets canada goose