www.car.cz
 

Večerní Prahou - již 43 ročník náborové automobilové soutěže
     27.10.2006 10:44 - tisková zpráva


43. ročník soutěže
RALLYE LIGMET - Večerní Prahou

pořádá Autoklub Bílá labuť v AČR ve spolupráci
s reklamní agenturou Smart Team P.H., s.r.o.
pod záštitou primátora hl. města Prahy MUDr. Pavla Béma

Program soutěže:

03.11.2006 !!! změna - STK, Fričova 13, Praha 2
08.00 - 17.00 bezplatná technická kontrola vozidla
 
04.11.2006 MÚ Prahy 15, Boloňská 478/1, Horní Měcholupy
08.00 - 10.00 přejímka
09.00 - 12.00 jízda zručnosti
13.00 start denní části
17.00 start večerní části
 
  Chvalská tvrz, Na Chvalské tvrzi 4, Horní Počernice
19.00 - 00.00 plánované dojezdy do cíle
 
05.11.2006 Chvalská tvrz, Na Chvalské tvrzi 4, Horní Počernice
10.00 slavnostní vyhlášení výsledků

Zvláštní ustanovení

náborové automobilové soutěže
RALLYE LIGMET - VEČERNÍ PRAHOU
konané dne 4. listopadu 2006

1. Účelem soutěže
je organizování takového motoristického podniku, který není náročný na úpravy nebo nadměrné opotřebování vozidla ani na náklady účastníků. Hlavním účelem je podchycení zájmu motoristů o motoristický sport tím, že si prověří jezdeckou obratnost, orientační schopnosti a znalosti dopravních předpisů. Soutěž je organizována tak, aby rozhodujícím kritériem v hodnocení byly znalosti posádky a dodržování pravidel silničního provozu.

2. Účastníci
Soutěže se mohou zúčastnit řidiči a řidičky osobních vozidel, kteří mají platný řidičský průkaz pro vozidlo jimi řízené. Spolujezdec musí být starší 15 let. Do soutěže nebudou přijati držitelé platných licencí pro soutěže v automobilových orientačních soutěžích (AOS). Posádky jsou dvoučlenné, případné další osazenstvo vozu se soutěže nezúčastňuje.

Soutěžící budou rozděleni do tří kategorií:
A řidičky - ženy
B řidiči - muži
C VIP, sponsoři

Podmínkou je alespoň 10 přihlášených posádek v každé kategorii, celkový počet je omezen na 150 vozidel. Pro zařazení do kategorií A a B je rozhodující řidič - řidička, který nesmí být během soutěže měněn. Pokud nebude dostatečný počet přihlášek v kategorii C, budou tyto posádky zařazeny do kategorií A nebo B. Soutěž je kryta pojistkou AČR č., která se vztahuje na odpovědnost pořadatele. Doporučujeme uzavřít havarijní pojištění, které zahrnuje i AOS konané za běžného provozu, kromě JZ a ZZ. Kategorie C VIP je hodnocena samostatně.

3. Pořadatel a datum konání
Soutěž pořádá Auto klub Bílá labuť, člen AČR, 149 00 Praha 4, Mikulova 1574 ve spolupráci s reklamní agenturou Smart Team P.H.,s.r.o. 160 00 Praha 6, Velvarská 9, dne 4. 11. 2006.

4. Přihlášky
Čitelně a úplně vyplněné přihlášky mohou soutěžící do uzávěrky přihlášek dne 1. listopadu 2006 odeslat na adresu Auto klub Bílá labuť, člen AČR, 149 00 Praha 4, Mikulova 1574, zaslat faxem na číslo uvedené na přihlášce, nebo zaslat e-mailem na adresu taktéž vyznačenou na přihlášce, případně zanechat ve vrátnici Autoklubu ČR, Opletalova 29, Praha 1. Technickou prohlídku (není povinná) absolvují účastníci ve stanici technické kontroly v Praze 2, Fričova ulice č.13. Při překročení limitu počtu účastníků bude odmítnutí přihlášky oznámeno. Rozhodujícím kriteriem pro přijetí přihlášky bude datum jejího podání.

5. Vozidla
Soutěže se mohou zúčastnit jen cestovní automobily, které jsou přihlášeny k běžnému provozu a svou výbavou odpovídají platným předpisům. Po celou dobu konání soutěže musí být dveře vozidla označeny startovním číslem (u čtyřdveřových vozidel na předních). Startovní čísla obdrží účastníci u přejímky, jejich připevnění na vozidlo pořadatel nezajišťuje.
Upozornění: Soutěžící je povinen ihned po skončení soutěže odstranit startovní čísla z vozu

6. Oficiální vývěska
Oficiální vývěska se bude nacházet v prostoru administrativní přejímky. Na ní budou vyvěšeny všechny tiskové materiály týkající se soutěže (propozice, časy přejímek, startovní časy, prováděcí ustanovení a případné změny v organizaci soutěže)

7. Přejímka
se koná dne 4. listopadu 2006 v budově MÚ Praha 15, Boloňská 478/1 od 8.00 do 10.00 hodin dle přílohy. Při přejímce předloží účastníci řidičský průkaz a doklady k vozidlu. Současně uhradí vklad 300 Kč, ve kterém je vedle příspěvku na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním soutěže obsaženo mimo jiné občerstvení při soutěži a při vyhlášení výsledků. Okamžitě po absolvování technické přejímky (pokud je posádka komisařem připuštěna k závodu) je posádka povinna se dostavit do prostoru startu JZ.

8. Trať soutěže
Trať vede převážně v hranicích katastru Hlavního města Prahy a okolí. Večerní část měří cca 60 km.Trať nebude zvlášť označena, účastníci pojedou podle itineráře, který dostanou v zalepené obálce 2 minuty před startem, a pak na začátku každé etapy. Limit možného překročení stanoveného času na projetí tratě každé části je 60 minut a v jednotlivých etapách těchto částí je možno je čerpat nerovnoměrně, avšak při dodržení časového limitu (bod 13a).

Doporučujeme:
nejnovější vydání plánu Prahy 1 : 20 000, mapu okolí Prahy 1 : 15 000, kompas nebo buzolu

9. Podmínky soutěže
Každý soutěžící je povinen
a) projet stanovenou trať v čase, který je uveden v itineráři,
b) dodržovat pravidla silničního provozu,
c) zúčastnit se jízdy zručnosti,
d) absolvovat zvláštní prvky určené v prováděcích ustanoveních soutěže,
e) vyplnit testy.

Předvedení vozidla k bezplatné technické kontrole není povinné, je však v zájmu každého účastníka absolvovat soutěž s vozidlem v řádném technickém stavu.

10. Kontroly na trati
na trati budou časové, průjezdní a tajné kontroly.
a) časové kontroly (ČK)- jsou označeny 20 - 50 m před stanovištěm žlutým panelem se symbolem hodin. Konec oblasti ČK je označen 20 - 50 m za stanovištěm panelem,na němž je přes symbol hodin černý pruh. V oblasti ČK platí zákaz vystupování posádky bez pokynu pořadatele, oprav, prohlídek vozidla a doplňování PHM, otáčení a couvání. Čas příjezdu do ČK je okamžik, kdy posádka v oblasti kontroly předá svůj jízdní výkaz (dále jen "JV") rozhodčímu. Před oblastí ČK - v případě čekání na svůj čas - musí soutěžící postavit své vozidlo tak, aby umožnil ostatním bezpečný a plynulý průjezd do oblasti ČK. O čas případného zdržení u nechráněného železničního přejezdu se neprodlužuje jízdní doba. Čas zdržení na trati vinou pořadatele nebo pro mimořádnou událost uplatní soutěžící v nejbližší ČK a připočte jej rovněž k jízdní době.
b) průjezdní kontroly (PK) - obsluhované (živé) jsou označeny jako ČK, avšak symbol hodin je nahrazen symbolem razítka. Průjezd zaznamenává pořadatel do jízdního výkazu. Dále samoobslužné PK, kde vedle symbolu razítka je kontrolní písmeno nebo číslo, které posádka zapíše do JV, a soutěžní úkoly, jejichž přesné znění je uvedeno v itineráři a odpověď posádka zapíše do JV. Údaje do JV se zapisují postupně v pořadí na trati. V JV neškrtejte, nepřepisujte, nepište obyčejnou tužkou.
Nedodržení tohoto pokynu se hodnotí jako údaj navíc.
c) tajné kontroly jsou ustanoveny ke kontrole dodržování pravidel silničního provozu a nejsou značeny.

11. Zvláštní zkoušky
Jízda zručnosti (JZ) spočívá v tom, že posádka projede vyznačenou trať a plní přitom předepsané úkoly. Startuje se s motorem v klidu. Během JZ smí být otevřeno pouze okno u řidiče. Technický prvek plní soutěžící po skončení jízdy zručnosti v prostoru určeném pořadateli. K plnění tohoto prvku se dostaví po dokončení JZ.
Testy z pravidel silničního provozu a zdravovědy plní posádka před startem do soutěže, kulturně poznávacích znalostí v průběhu soutěže. Čas na každý test je 3 minuty. Test z PSP a KPZ tvoří 5 otázek s uvedením 3 možných odpovědí, zdravotní 3 otázky se 4 odpověďmi. Soutěžící označí odpověď, kterou považují za správnou. Zvláštní zkoušku plní soutěžící dle pokynů pořadatelů.

12. Start soutěže
bude proveden dne 4.11.2006 ve 13,00 do denní části a v 17,00 do večerní části v místě přejímky v 60 sec. intervalech, startovní časy budou vyvěšeny na oficiální vývěsce dne 4.11.2006 v 11,00. Soutěžící přijíždějí na start bez vyzvání a to nejméně 10 minut před svým startovním časem. Startuje se na povel startéra, s motorem v klidu. Při startu musí být motor uveden do chodu startovacím zařízením z místa řidiče do 1 min. Vůz, který nebyl takto nastartován, odtlačí posádka ve směru jízdy tak, aby nepřekážel ostatním, a může jej uvést do chodu jiným způsobem. Před startem musí být rozsvícena obrysová světla. Posádka, která se dostaví ke startu opožděně do 30 minut, je zatížena trestnými body a dostane nový startovní čas. Opoždění o více než 30 minut znamená vyloučení.
8 minut před startem obdrží soutěžící zdravotní test 5 minut před startovním časem test z pravidel silničního provozu oba tyto testy soutěžící odevzdá při převzetí příslušné zalepené obálky s itinerářem.
Test z kulturně poznávacích znalostí vyplní soutěžící mezi předposlední ČK a poslední ČK (cílem), na splnění připočtou k časům uvedeným v itineráři 3 minuty.

13. Bodové hodnocení
a) nedodržení stanoveného času k dojetí do ČK (s výjimkou cíle, kde je povolen předčasný příjezd) opožděné dojetí za každou celou minutu

do 10 minut 5 TB
od 11 do 30 minut 10 TB
od 31 do 45 minut 20 TB
od 46 do 60 minut 30 TB
dojetí po limitu 60 minut vyloučení
předčasný příjezd za každou celou minutu 10 TB

b) chybný start 10 TB
c) vynechání ČK vyloučení
d) opožděný start za každou minutu 10 TB
e) neprojetí živou PK 100 TB
f) chybějící údaj v samoobsl. PK 100 TB
g) údaj v jízdním výkaze navíc 60 TB
h) nesprávná nebo chybějící odpověď na soutěžní úkol 30 TB
i) neprojetí místem TK 100 TB
j) porušení pravidel silnič. provozu 50 TB
k) překročení povolené rychlosti za každý 1 km/hod 10 TB
l) zavinění nehody nebo hrubé porušení PSP vyloučení
m) nesprávná odpověď na otázku v testu 10 TB
n) hodnocení zvláštního prvku bude uvedeno v prováděcích ustanoveních
o) hodnocení jízdy zručnosti dosažený čas se měří na celé sekundy a přepočítává se 1 sec = 2 TB za každé poražení, posunutí či vychýlení kuželky při slalomu 10 TB, za nesplnění úkolu za přesnost „dojetí, zajetí, přejetí, vynechání branky“ 15 TB, chybný start 10 TB, otevření okna na straně spolujezdce 50 TB, otevření dveří během jízdy 50 TB, chybný výjezd z řady vozidel nebo vjezd do garáže 15 TB, poražení jedné nebo více bočních kuželek při zajíždění nebo vyjíždění z garáže 15 TB, nezavřené dveře jezdce při každém opuštění vozidla 50 TB, při nedokončení JZ z technických důvodů se započte bodová hodnota nejhorší posádky + 50 TB, nenastoupení k JZ vyloučení. Hodnocení zvláštní zkoušky bude upřesněno v prováděcích ustanoveních.

14. Obecné ustanovení
Vyloučena bude posádka, která nechá za sebe plnit úkoly v soutěži. Hlavní rozhodčí má právo zatížit 100 - 500 TB nebo vyloučit posádku, která hrubě porušila sportovní chování (např. bezohlednost, opisování, předávání rozhodujících informací jiným posádkám, použití radiového nebo mobilního telefonického spojení nebo jiných nedovolených pomůcek jako například GPS).

15. Klasifikace
Hodnocení se provádí jediným bodovým systémem - počtem trestných bodů. Vítězí účastník s nejnižším počtem trestných bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje lepší výsledek jízdy zručnosti, popřípadě lepší dosažený čas. Každá kategorie je hodnocena odděleně.

16. Připomínky a protesty
Připomínky lze podat písemně v cíli, nejpozději půl hodiny po dojetí do cíle. Hlavní rozhodčí je povinen na ně písemně odpovědět do vyvěšení výsledků. Připomínky k chybnému součtu trestných bodů lze podat do 2 minut po vyvěšení výsledků. Připomínky se podávají bez finančního vkladu. Protesty lze podat pouze písemně a doložené vkladem 400 Kč hlavnímu rozhodčímu, popř. řediteli soutěže - do půl hodiny po zveřejnění výsledkové listiny, týká-li se protest výsledků - do půl hodiny po příjezdu do cíle, týká-li se protest jiné posádky. Protesty projednává soutěžní výbor za přítomnosti posádky, která jej podala. V případě uznání protestu bude vklad vrácen, v opačném případě propadá pořadateli. Proti jízdě zručnosti a tajným kontrolám PSP včetně radaru nelze podat protest.

17. Vyhlášení výsledků
Vyhlášení výsledků se uskuteční ve Chvalské tvrzi, ul. Na Chvalské tvrzi 4, Horní Počernice, dne 5.11.2006 od 10.00.

18. Ceny
Hlavní cenou pro absolutního vítěze putovní pohár. Na každou zúčastněnou posádku čeká malá pozornost, která bude předána na vyhlášení výsledků. Věcné ceny budou rozděleny minimálně soutěžícím, kteří se umístili na prvních pěti místech v každé kategorii při respektování případných přání dárců. Seznam cen bude uveden v prováděcích ustanoveních.

19. Pokyny pro jízdu po trati

  • vzdálenosti mezi jednotlivými body jsou uvedeny v šipkovém itineráři orientačně a pouze vzájemně,
  • pro výjezdy z křižovatek platí pravidlo: u křižovatek neuvedených v itineráři pokračujte dále po hlavní silnici nebo - není-li značena - přímo,
  • během celé tratě je nutno dodržovat zákazy vjezdu,
  • jede se také podle sledu ulic. K absolvování tratě je tedy nezbytné mít k dispozici nejnovější vydání plánu Prahy 1:20000, v tomto plánu nalézt ulice uvedené v itineráři a trať absolvovat přesně v tom pořadí ulic, jak jsou uvedeny. Jinak se vystavujete nebezpečí vynechání kontroly - a to jsou nemalé trestné body!
  • šipkový itinerář se čte vždy od shora dolů, nebo zleva doprava. Vzdálenosti uvedené v itineráři jsou měřeny na normálním denním počítači km stejném jako má většina vozů, na kterých absolvujete soutěž.
  • trať se může jet i podle plánků, ve kterých jsou vyznačeny body průjezdu. Tyto body je nutno projet v předepsaném pořadí, projetí mimo bude potrestáno 20 TB. V pláncích jsou šipkami vyznačeny "jednosměrné" komunikace, popřípadě přikázaný směr jízdy. Tyto šipky je nutno respektovat a uvažovat zákazy jimi uvedené při volbě průjezdu,
  • pokud zabloudíte, doporučujeme vám pokusit se "chytit" na některém z dalších okének itineráře a v nejhorším případě jet přímo do nejbližší časové kontroly,
  • na trati se mohou vyskytovat doplňkové průjezdní kontroly (tzv. falešné), nenechte se jimi zmást a jeďte přesně podle itineráře (zapíšete-li je do JV, "získáte" 60 TB).
  • Žádáme posádky, které z jakéhokoliv důvodu odstoupily od soutěže v jejím průběhu, aby tuto skutečnost oznámily v nejbližší časové nebo "živé" průjezdní kontrole (popř. i prostřednictvím jiné posádky nebo na mob. telefonu 602 810 696).
  • Případné dotazy zodpoví ředitel soutěže dne 4.11.2006 v době od 8,00 do 10,00 v prostoru administrativní přejímky nebo po celou dobu trvání soutěže činovník pro styk se soutěžícími.

20. Oficiální čas
Oficiálním časem pro celou soutěž je čas vysílaný rádiem ČRO 1 Radiožurnál 94,6 MHz

21. Závěrečné ustanovení
Každý účastník se zúčastní soutěže na vlastní náklady a zavazuje se zachovávat veškeré předpisy a nahradit případné škody způsobené jím nebo ostatními členy posádky osobám třetím nebo pořadateli.

 

Oficiální stránky akce zde.


 
 
Fotogalerie:   Epilog 2006 pátek - foto R. Holub

 
 

© 2008 Webfarm s.r.o. - info@webfarm.cz - ISSN 1803-1692 - rss/xml doudoune canada goose pas cher  canada goose pas cher   canada goose Schweiz  Belstaff Leather Jackets canada goose