www.car.cz
 

Trucktrialový kalendář 2010 je téměř jasný.
     27.2.2010 20:52 - Pavel Jelínek


Opět klasika i rallyetrucktrial !!Trucktrialový kalendář 2010. Opět  klasika i rallyetrucktrial !!

Kalendář atraktivní motoristické disciplíny, jakou jistě   je trucktrial, je prakticky hotov. I když  jeho  změny nejsou  vyloučeny.

Pojede se v osvěčených lokalitách v Milovicích. v Mohelnici, v Krásné Lípě, Ujkovicích a na závěr sezóny buď v Drnovicích nebo na jiném místě, což je ještě v jednání. Navíc se ještě jedná o dvou lokalitách rallyetrucktrialu.

 

 

 

1. 17.- 18. dubna
Milovice u Nymburka

2. 22.- 23.května
Velká cena Mohelnice

3.  12.- 13. června
Krásná Lípa

4.  7.- 8. srpna
Ujkovice u Mladé Boleslavi 

5. 28.- 29. srpna
zatím neupresneno  ( Drnovice ??)

Termíny závodů rallyetrucktrialu pro rok 2010

8. - 9.5.2010

11. - 12.9.2010

Místa konání závodů budou ještě upřesněna.

prihlasky zde   http://www.rt-bohemia.cz/
a také www.trucktrial.cz


Pravidla Rallye Trial Bohemia
1.1. Druh závodu
Závod je minimálně dvoudenní a může být kombinován jízdou po komunikacích, jízdou v terénu a lze do závodu vložit i klasické trucktrialové sekce. Soutěžící jsou na trasu zaváděni a pořadí na startu se řídí výsledky časů v prologu.

1.2 Teilnahmevoraussetzungen 1.2. Způsobilost

Právo zúčastnit se mají všichni řidiči, kteří jsou držiteli platného řidičského průkazu pro tuto skupinu vozidel. Posádka se skládá z řidiče a maximálně dvou spolujezdců, jestliže je vůz vybaven dvěma odpovídajícími sedadly. Spolujezdci musí být uvedeni na přihlášce, ale nemusí být po celou dobu závodu ve vozidle. Minimální věk spolujezdce je 16 let. Přítomnost další osoby, nebo zvířete není povolena.

1.3 Veranstaltungssprache 1.3. Jazyk

Die Veranstaltungssprache ist ausschließlich deutsch.Pravidla soutěže jsou vydána v českém i německém jazyce. Ostatní písemnosti pouze v jazyce českém. Dies gilt für alle Veröffentlichungen, Nennungen, das Reglement u.ä . To platí pro všechny publikace, citace, nařízení, atdsowie für die Verständigung mit der ORGA ..

1.4 Wertungsstatus 1.4. Hodnocení stavu

Die Veranstaltung hat keinerlei Wertungsstatus innerhalb von FIA-, FIM-, DM-, EM-, WM- oder sonstigen Meisterschaften. Tato akce nemá žádné postavení v pořadí FIA, FIM, DM, EM, nebo v jiném mistrovském závodě.

1.5 Teilnehmerzahlen und Klassenbelegung 1.5. Zařazení do tříd a nejmenší počet účastníků.

Pro obsazení tříd je dostačující, pokud ve třídě startují minimálně dvě vozidla. Pokud by počtu dvou nebylo dosaženo, bude třída spojena s nejbližší vhodnou třídou. V tom případě musí být účastníci této třídy s touto skutečností seznámeni. V tomto případě má účastník právo stáhnout svou přihlášku zpět. V takovém případě má nárok na vrácení startovného.

1.6.1.6 Anmeldung Registrace - přihláška

Die Anmeldung der Fahrer/Teams erfolgt als Nennung zur Einzelveranstaltung auf dem jeweiligen Formular.Registrovat se na daný závod je možné přihláškou, která je ke stažení na webových stránkách www.rt-bohemia.cz. To je možné provést online, faxem, nebo poštou. Dies gilt nicht bei Ausfall der VeranstalTeilnehmer unter 18 Jahren benötigen für die Anmeldung eine formlose Einverständniserklärung mit Unterschrift des Erziehungsberechtigten. Účastníci mladší 18 let musí mít písemné prohlášení rodičů, že souhlasí s jejich účastí v soutěži. Pořadatel si vyhrazuje právo u kategorií E1, E4, TS, TU a TP stanovit maximální počet startujících.

1.7 Haftungsverzicht 1.7. Odpovědnost

Každý jezdec a spolujezdec svým podpisem pod přihláškou zároveň prohlásí, že on osobně se neodvolatelně vzdává nároků na náhradu škody při škodách a nehodách při závodu a v souvislosti s ním vůči pořadatelům a jeho personálu, jakož i úřadům a takovým osobám, které jsou k dispozici na cestě, nebo v terénu v dané lokalitě. Každý závodník se účastní závodu na vlastní riziko, tuto skutečnost stvrzuje svým přihlášením do závodu.

1.8 Všeobecná pravidla a chování

Allen schriftlichen und mündlichen Informationen und Anweisungen der Organisation bzw. des Veranstalters und seiner Beauftragten ist unbedingt Folge zu leisten. Všechny písemné a ústní informace a pokyny k organizaci jsou soutěžící povinni striktně dodržovat. Dies gilt für die gesamte Dauer und auf dem gesamten Veranstaltungsgelände incl. Fahrerlager und Zeltplatz. Toto se vztahuje na celé období a události v celé oblasti, včetně depa a tábořiště. V případě závažného porušení pravidel a chování lze účastníka vyloučit bez nároku na vrácení startovného. Servis soutěžních vozidel během soutěže lze povolit individuelně i během závodu, vždy s výslovným svolením pořadatele. Servisní tým musí být maximálně ohleduplný a nesmí ovlivnit, nebo ohrozit ostatní soutěžící. Řidiči servisních vozidel musí mít platný řidičský průkaz. Soutěžící nesmí konzumovat během soutěže alkoholické nápoje. Smí se pohybovat pouze po vytýčených trasách. Nesmí svým vozidlem ohrožovat diváky např. riskantní jízdou při přejezdech z depa na start.

Všichni komisaři jsou přítomni pohovoru s jezdci. Během pohovoru s jezdci mohou být jednotlivé body pravidel (reglementu) doplněny, nebo změněny (musí být proveden zápis o změně). Při nutném odjezdu je povinnost oznámit komisaři, kde se vozidlo nachází.

1.9 Werbung und Startnummern1.9. Reklama a startovní čísla

TTC v AČR – pořadatel mistrovství ČR si rezervuje na každém vozidle bezplatně plochu 0,75m2 a to na čelní ploše, obou dveřích a zadní části závodního vozidla. Pokud by plocha na dveřích nepostačovala, musí být vytvořena na plochách přímo přilehlých. Pokud taková plocha není na zadní a přední straně k dispozici, musí být i tam taková plocha vytvořena. Plocha musí být vytvořena tak, aby na ní mohla být trvanlivě připevněna lepící folie. Svislé formáty musí být nalepeny svisle, vodorovně čitelné formáty vodorovně. Každý vůz je vybaven jen jednou kompletní sadou fólií. Při nedodržení pravidel reklamy neodpovídá vozidlo pravidlům závodu a může být vyloučeno. Zároveň musí na jmenovaném místě být ještě místo pro startovní číslo 30x30 cm. Každý řidič – spolujezdec se zároveň zavazuje svým podpisem pod přihláškou, důsledně a viditelně nosit propagační prostředky sponzora, nebo pořadatele mistrovství ČR, (např. tričko). Rezervované plochy mohou být na požádání také odkoupeny zpět, dle reklamního ceníku. To se nevztahuje na startovní číslo.

2. DURCHFÜHRUNG, BEWERTUNG, GESAMTERGEBNIS 2. Provádění, a hodnocení

2.1 Durchführung und Bewertung der Trialsektionen 2.1. Průběh a hodnocení truck trialové sekce.

2.1.1 Durchführung 2.1.1 Průběh

Startovní pořadí bude vylosováno. Toto pak bude v každé další sekci měněno tímto způsobem. Ten, který startoval v první sekci jako první, bude startovat v následující sekci jako poslední. Do již otevřené sekce nesmí vstoupit žádný řidič ani spolujezdec. Povoleno je to pouze v případě, že jsou vyzváni komisařem, aby pomohli při vyprošťování. Pokud není vozidlo připraveno ke startu, rovná se toto odepření. Každé vozidlo se má připravit ke startu ihned, když je sekce vyhlášena, nebo když je jiné vozidlo v sekci. Tím je vozidlo připraveno ke startu, jakmile jiné vozidlo sekci opustí. Pokud jeden ze startujících vypadne, nebo se jedna sekce nejede, platí toto rovněž pro následujícího startujícího. Pokud s tím všichni startující jedné třídy souhlasí, může být při opravě soutěžního vozidla v této třídě startováno mimo stanovené pořadí, až do uzavření sekce. Listina s bodováním bude k nahlédnutí posádce bezprostředně po projetí sekce. Při hodnocení je přítomen pouze komisař a posádka. Jeden z členů posádky svým podpisem potvrdí souhlas se správností hodnocení. Při této příležitosti může být vznesen protest proti hodnocení. Po uzavření sekce budou celkové výsledky k nahlédnutí všem posádkám v dané třídě s možností vznesení protestu proti bodování s vyřešením na místě, maximálně však do konce daného soutěžního dne. Konečné rozhodnutí bude v pravomoci hlavního komisaře.
Nach dem Eintreffen aller Teilnehmer und des Kommissars an der Sektion, kann diese durch Fahrer und Beifahrer besichtigt werd 2.1.2. Poškození vozidla
Havarovaná, nebo vážně poškozená vozidla jsou komisařem posouzena a v případě nutnosti vyloučena ze závodu. Po opravě se může vozidlo vrátit zpět do závodu, ale pouze po schválení technickým a hlavním komisařem.

2.1.3 Hodnocení truck trialové sekce

0 - bez chyby (spadnutí brankové tyče břehem zeminy, sesuvem kamení apod. (neúmyslné). Pokud nelze tyč umístit na dané místo, vozidlo může dále pokračovat a má brankové pole projeté. Po projetí tohoto brankového pole musí jeden z komisařů tyč opět usadit na nejbližší dané místo.)

1 – stání vozidla v sekci déle než 15 sec.

3 - změna směru jízdy jízdou, přejetím nebo smykem přes 30 cm. (Platí i pro samovolné pojíždění vozidla)

8 - dotyk s jednou brankovou tyčí. (Branková tyč bude i v tom případě vyhodnocena jako 1x dotknutá, pokud nedojde ke změně směru jízdy, i když se vozidlo dotkne tyče vícekrát.(dáno momentálním půdorysem vozidla)

20 - přejetí, zlomení jedné brankové tyče (pokud bude tyč přejeta minimálně jedním kolem jedné strany osy - jedna čtvrtina vozidla, platí i prasknutí suku).

- při dotyku a následném zlomení brankové tyče na jedné straně vozidla beze změny směru jízdy je tato branková tyč bodována pouze jako zlomená

60 - každá branka projetá špatným směrem (není to projetá branka)

- každá podruhé projetá branka

- každé projeté brankové pole patřící jiné třídě

80 - každé neprojeté brankové pole

V případě, dojde-li při vjezdu vozidla do branky (min. 1 vozu) a při následné změně směru vozidla ke zlomení brankové tyče, nemůže být branka počítaná jako projetá

- nepřipravenost vozidla na startu

- nerespektování komisaře – jednorázově

- nedbalost při zabezpečení vozidla, ohrožení diváků a účastníků v sekci

- opuštění sekce jiným než cílovým prostorem

80 krát počet neprojetých brankových polí (penalizace)

- stání delší než 3 minuty

- nedodržení časového limitu

- neoznačené vozidlo správným startovním číslem ze všech čtyř stran

- odepření, odmítnutí, nebo vzdání jízdy (potvrzení komisařem)

- více než 6x změna směru jízdy mezi dvěma brankovými poli

- odložení přilby, rozepnutí přilby

- odepnutí pásů – platí i při viditelném sklouznutí z ramen

- přetržení, nebo dotyk pásky

- opuštění sekce částí obrysu vozidla

- navádění při jízdě od osob mimo sekci

- úmyslný dotyk brankové tyče posádkou z vnitřního prostoru kabiny

Počet bodů při odepření či vzdání je maximálním počtem bodů, který bude dán v aktuální sekci. Stranové opuštění sekce po úkolu, při odstranění pásků, nezpůsobí žádné dodatečné trestné body. Branky smějí být projety, jak popředu, tak po zadu, barevné značení musí být ale vždy vlevo ve směru jízdy. Smějí být projížděny jen branky vlastní třídy. Vjezd do sekce a výjezd z ní může proběhnout jak jízdou vpřed tak vzad. Ke startu musí vozidlo stát svým obrysem přímo na linii mezi tyčkami startovací branky. Každá branka je považována za projetou, pokud obrys vozidla opustil branku a všechna kola alespoň na jedné straně vozidla překročila linii branky uvnitř brankových tyčí. Projetá branka nesmí být znovu projeta celým vozidlem (obrysem). Pokud vozidlo do nějaké branky vjede, avšak branku nezdolá, může branku pro příští pokus znovu opustit. Pokud nejsou branky číslovány, je možno je projet v libovolném pořadí. Celé území uvnitř ohraničení může být využito k jízdě. Hlídky na dráze nejsou oprávněny dávat informace o vedení trasy uvnitř sekce.

Za správné projetí všemi vyznačenými brankami je zodpovědný samotný řidič (posádka). V případě nejasného vedení trasy je oprávněn dávat informace pouze komisař při prohlídce trati před vjezdem do sekce.2.1.4. Vjezd a výjezd
Prostor, kde je umístěna startovací branka, je určen pouze pro vjezd do soutěžní sekce. Prostor, kde je umístěna cílová branka, je určen pouze pro výjezd do soutěžní sekce – tyto prostory lze použít pouze pro nasměrování vozidla. Obě tyto branky – start a cíl jsou bodovány stejným způsobem jako ostatní branky v sekci. V případě zlomení, nebo přejetí startovní a cílové branky přední částí vozidla, smí vozidlo pokračovat v jízdě.

2.2 Durchführung der Rallyeprüfungen2.2. Průběh a hodnocení rally

2.2.1 Allgemeines 2.2.1 Průběh

Všichni soutěžící budou zavedeni na připravenou trasu. Po prohlídce trasy budou startovat jednotlivé posádky všech kategorií v jednom kole - prologu. Podle dosaženého času v prologu budou posádky startovat v hlavním závodě. Na startu se jako první objeví ve své kategorii posádka, která dosáhla nejlepšího času. Celá trasa je označena. GPS a Trip Masters nejsou nutné. Na trasách jsou kontrolní průjezdy. Zastavení vozidla bude nutné na stanovišti na konci kola (okruhu) kde posádka obdrží kontrolní razítko.Die Rallyeprüfungen können in Form von Wertungsprüfungen mit einer oder mehreren Runden oder in Form von sogenannten Stundenrennen gefahren werden.

2.2.2 Durchführung und Zeitnahme für Wertungsprüfungen 2.2.2. Průběh zaznamenávání času

Jedes Fahrzeug startet entsprechend vorher festgelegter Startzeit. Každé vozidlo startuje s předem stanoveným časem. (v případě startu všech posádek najednou je čas jednotný)Dies gilt analog für die gesamte Startgruppe bei Gruppenstarts.

2.2.3 Durchführung und Zeitnahme für Stundenrennen 2.2.3. Průběh hlavního závodu

Všechna vozidla každé kategorie musí být připravena na startu. Podle dosažených výsledků - časů v prvním kole budou vozidla startovat v daném intervalu, který bude konkrétně určen na každém závodě. Celková doba hlavního závodu může být stanovena na 1, 2, 3 nebo více hodin. Každé kolo, které posádka dokončí, bude zaznamenáno komisařem na bodovací kartu, která bude pro každou posádku vystavena.

Příklad výpočtu při hlavním tříhodinovém závodu (může být i dvou nebo čtyřhodinový)

třída počet kol
celkový čas
v sec.
průměr kola
celkový počet kol
v sec.
čas

E1 35 3:07:15 11235 321.0 35 11235 3:07:15
E4 33 3:08:10 11290 342.1 35 11974 3:19:34
TS 31 3:03:41 11021 355.5 35
12443 3:27:23
TU 30 3:03:03 10893 366.1 35
12814 3:33:34
TP 30 3:03:24 11004 366.8 35 12838 3:33:58
N1 21 3:02:25 10945 521.2 35
18242 5:04:02
N2 18 3:15:15 11715 650.8 35
22779 6:19:39

2.2.4. Trestné minuty
- bei Verlassen der vorgeschriebenen Rallyestrecke (Abkürzen) entspr. erzieltem Vorteil - 10 min – 1h, nach dem Ermessen der Rennleitung – Při opuštění rally trasy – např. zkrácení, nebo vynechání +10 až 60 minut, dle rozhodnutí hlavního komisaře.

- je angefangene Minute Verspätung bei Nichteinhalten der Startzeit - 10 min - Každá započatá minuta, kdy není posádka připravena na startu +10 minut.

- Auslassen einer DK- Vynechání kontrolního stanoviště + 60 minut

- bei nicht oder nicht aus eigener Kraft erreichtem Ziel einer Wertungsprüfung - Maximalzeit * + 1h - Nedojetí do cíle, nebo nedojetí do cíle vlastní silou + 60 minut

- bei Ausfall oder Aufgabe vor Ende des Stundenrennens - erreichte Rechenzeit + 1h- Ztráta nebo opuštění trati před koncem závodu – dosažený vypočtený čas 1) + 60 minut

- Přejetí, nebo zničení značení potřebného pro průběh závodu + 60 minut

* … Zeit des langsamsten gewerteten Fahrzeuges

1)… čas nejpomalejšího vozidla

2.3 GESAMTERGEBNIS
2.3. Celkový výsledek

Alle relevanten Zeiten wie Strafzeiten der einzelnen Trialsektionen, Fahrzeiten aus Wertungsprüfungen und Rechenzeiten aus Stundenrennen ergeben in ihrer Addition nach jedem Wettbewerbstag das Zwischenergebnis und nach der letzten Prüfung das Gesamtergebnis in den einzelnen Klassen. Všechny relevantní časy, čas prologu, hlavního závodu, včetně trestných minut a trestných bodů v trucktrialových sekcích se každý soutěžní den sčítají. Průběžné výsledky každého soutěžního dne budou zveřejněny. Vítězem dané skupiny se stává posádka, která dosáhla nejnižšího součtu časů a trestných bodů za celý závod.

3. KLASSENEINTEILUNG SOWIE TECHNISCHE ÄNDERUNGEN UND SICHERHEITSVORSCHRIFTEN 3. KATEGORIE, TECHNICKÉ ZMĚNY A BEZPEČNOST

3.1. KlasKlasifikace a podmínky

techn . E1 Enduros ohne spezielle Auflagen 2, 3 E1 - Endura


E3 Seitenwagengespanne ohne spezielle Auflagen 2, 3E4 Quads ohne spezielle Auflagen 2, 3 E4 - Čtyřkolky


GB Geländebuggys ohne spezielle Auflagen 1, 3, 5GS Geländewagen – Serie 1, 2, 6 1, 3, 5, 6, 9, 16 4, 7, 10, 11, 13, 17TTTTTTTTjhvfuhvfjufuhdd

TS - Terénní vozidla sériová s SPZ bez úprav

GM Geländewagen – modifiziert 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 1, 3, 5, 7, 10, 11, 13, 16 4, 8, 17TU - Terénní vozidla sériová s SPZ, upravená (tlumiče, péra a jejich uchycení, zvýšení karoserie rozšíření kol, zvýšený výkon motoru).

GP ** Geländewagen – Prototypen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 1, 3, 5, 7, 10, 11, 13, 16 4, 8, 12, 14, 17 TP - Terénní vozidla - prototypy bez SPZ - soutěžní speciály s ochranným rámem, možností jakékoli změny tzn. převodovka s libovolnou úpravou, jiné disky a pneumatiky, úpravy karoserie např. odřezané blatníky.


L1 *** LKW bis 7,49 t Leergewicht ohne spezielle Auflagen 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16 4, 8, 10, 17 N1 Nákladní vozidla do 7499 kg


L2 LKW ab 7,5 t Leergewicht ohne spezielle Auflagen 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16 4, 8, 10, 17 N2 Nákladní vozidla od 7500 kg

Fahrzeuge mit einer serienmäßigen Gesamtbreite ab 2,35 m werden unabhängig von ihrem äußeren Erscheinungsbild immer als LKW eingestuft (zB: Hummer). Das Leergewicht ist das tatsächliche Fahrzeuggewicht ohne Fahrer/Beifahrer und mit leeren TanksU nákladních vozidel je skutečná hmotnost vozidla bez posádky a s prázdnou nádrží. Das angegebene Leergewicht darf zu keinem Zeitpunkt der Veranstaltung unterschritten werden.Im Zweifelsfall hat der Fahrer das Fahrzeuggewicht nachzuweisen.V případě pochybností se posádka prokáže dokladem o hmotnosti vozidla. V případě zájmu lze do závodu mimořádně zařadit i kategorii, která není v pravidlech uvedena.

3.2. Startovné

Kategorie Endura - 1 000,- Kč

Čtyřkolky - 2 000,- Kč

Terénní vozidla - 3 000,- Kč

Nákladní vozidla - 3 000,- Kč členové TTC 2 000,- Kč

Technische Änderu

3.3. Bezpečnostní předpisy

Sicherheitsvor 1. Přilby jsou povinné u všech soutěžících.

2. Bezpečnostní pásy 3 – 6 bodové vyjma motocyklů

3. Sedadla s opěrkou hlavy a sportovní sedačky se doporučují

4. Bezpečnostní rám u kategorie TP je povinný.

5. Bezpečnostní rám u kategorie N1 a N2 je povinný, výjimku může pořadatel povolit individuelně.

6. Součástí výbavy musí být hasicí přístroje a vyprošťovací lana

7. Funkční osvětlení vozidla, výjimku může pořadatel povolit individuelně.

8. U vozidel se sklopnou kabinou dvojí jištění proti sklopení kabiny

3.4. Technická přejímka

Technická přejímka všech vozidel probíhá před každým závodem sezóny a je prováděna technickým komisařem, nebo určenými komisaři. Při přejímce předloží posádka vyplněný Protokol o technické přejímce. Soutěžní vozidla musí odpovídat předpisům pro provoz vozidel a těmto pravidlům. Při všech sporných otázkách ohledně sériového provedení vozidla je jezdec povinen předložit odpovídající doklad o přípustnosti. Všechny změny a úpravy, které se odlišují, musí být odsouhlaseny posádkami dané skupiny. Konečné rozhodnutí musí schválit vedení TTC spolu s hlavním a technickým komisařem.

Každé vozidlo startující v dané kategorii musí být po své prohlídce k dispozici jezdcům této kategorie po dobu 15 minut, přičemž na požádání musí být zabezpečeno také nahlédnutí do motorového prostoru. V této době je možno podat protest proti zařazení vozidla do dané kategorie. Po uplynutí této lhůty není možné se již odvolat.

3.5. Vozidla nová

Vozidla, která jsou nově přihlášena během sezóny, jsou povinna absolvovat důkladnou technickou přejímku. Také každá změna na vozidle podléhá nové přejímce.

3.6. Opakované nedodržení technických předpisů

Při opakovaném nedodržení technických předpisů, jednorázová penalizace 60 bodů. Je v plné kompetenci hlavního a technického komisaře vyloučit soutěžní vozidlo ze závodu.

3.7. Protesty

Technické protesty rozhodují hlavní a technický komisaři.
Protesty proti zařazení do příslušných kategorií. Tyto protesty musí být podány písemně včetně poplatku za protest 5 000,-Kč a eventuálních nákladů na demontáž, nejpozději do uzavření soutěžního dne. Stejné náklady nese i ten, kdo protest prohraje. Protesty proti vyhodnocení musí být podány do 15 minut po ukončení každé jednotlivé soutěže, a budou rozhodnuty komisaři a hodnotiteli. Proti rozhodnutí protestu není žádné odvolání možné. Na protest má právo pouze startující. Rozhodnutí o protestu budou sdělena pokud možno písemně při vyhlášení vítězů právě probíhajícího závodu. Protestovat je možno vždy pouze proti událostem právě probíhajícího závodu. Závod je pokládán za ukončený po ukončení poslední soutěže. Bude se řešit individuálně dle dané situace.

4. Umweltschutz 4. Životní prostředí

Es ist darauf zu achten, dass in allen extremen Lagen (Umkippen) kein Kraftstoff oder Öl austreten kann.Všichni účastníci této soutěže jsou povinni dodržovat a plnit všechny ekologické požadavky. Je nutné dodržovat zvláštní podmínky pro tankování. V případě, že je tankování během soutěže povoleno, je toto prováděno pouze na vyhrazených místech. Nesplnění ekologických požadavků může vést k vyloučení ze soutěže.

Ist das Betanken der Fahrzeuge im Wettbewerbsgelände gestattet, hat dies ausschließlich an den dafür vorgesehenen Plätzen zu geschehen.1.1.2009 Jana Fickertová v.r.
ředitelka závodu

http://www.rt-bohemia.cz/ 

www.trucktrial.cz  

Neprošlo jazykovou korekturou


 
 
Fotogalerie:   Svoboda tým s Tatrou v sezóně 2009, foto týmu

 
zvětšit

 
zvětšit

 
zvětšit

 
zvětšit

 
 

© 2008 Webfarm s.r.o. - info@webfarm.cz - ISSN 1803-1692 - rss/xml doudoune canada goose pas cher  canada goose pas cher   canada goose Schweiz  Belstaff Leather Jackets canada goose